Organisatie en financiën in Breda

Ambitie

In de periode 2016-2017 is samen met de Raad gewerkt aan nieuwe indicatoren voor de begroting 2017. Een van de wensen daarbij was het ontwikkelen van een set van (programma-)indicatoren, welke in een oogopslag de stand van zaken binnen de gemeente zou weergeven (zowel financieel als beleidsinhoudelijk). Aan de hand van de Staat van Breda zal een selectie gemaakt moeten worden welke indicatoren de beste weergave vormen van het functioneren van de gemeente. Dit proces zal echter niet meer geheel afgerond kunnen worden in 2017.

De thema`s

Thema  5.1:

Een toekomstbestendige organisatie

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Het aangegeven risico ten aanzien van continuering van de contracten is ondervangen. De contracten met de Belastingsamenwerking West-Brabant, het Veiligheidshuis en het Stedelijk museum zijn voor 3 jaar verlengd. Met de gemeente Drimmelen is eveneens een contract afgesloten voor een periode van 3 jaar. De Nieuwe Veste is geen contractpartner meer en vormt daardoor geen risico meer.

Thema  5.2:

Solide financiën: (financieel gezond)

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Loonkosten en kosten inhuur
Bij de verschillende beleidsdomeinen zijn over- en onderschrijdingen van loonkosten en inhuur zichtbaar. Als blijkt dat het vanwege bijvoorbeeld extra opgaves of vacatures niet mogelijk is de geplande resultaten te halen, wordt eerst gekeken of intern capaciteit beschikbaar is. In 2017 is Breda begonnen met de "Grote Markt" waarmee we de mobiliteit van medewerkers en flexibiliteit van de organisatie willen bevorderen. Hierdoor worden steeds eerst de eigen medewerkers in staat gesteld om op alle vacatures en tijdelijke opgaves te reageren. Als dat niet lukt,  zal de organisatie mogelijk extern naar capaciteit op zoek gaan. Met uitzondering van de extra kosten VANG en inhaalslag BAG waarover reeds in programma 4 is gerapporteerd, zien we over het geheel een overschrijding van € 650.000, welke als volgt is opgebouwd:

  • (Voormalig) Dienstverlening € 265.000 nadelig als gevolg van extra administratieve inzet voor de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet (op orde brengen van klantdossiers na overdracht door zorgverzekeraars, de implementatie van digitaal berichtenverkeer met zorgaanbieders, rechtmatigheidsonderzoeken bijstand, en debiteurenbeheer);
  • Concernstaf € 140.000 nadelig (extra inzet om strategisch vermogen in de organisatie te verhogen en incidentele extra inzet voor ondersteuning);
  • (Voormalig) Servicebedrijf € 100.000 nadelig (per saldo, om op onderdelen extra werk op te vangen en vacatureruimte invulling te geven: om continuïteit te garanderen is inhuur noodzakelijk geweest);
  • Top Dienstverlening € 140.000 (een deel van de kosten is niet goed in de begroting verwerkt, waardoor op dit onderdeel een tekort wordt geprognosticeerd).

Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant
In 2017 is sprake van het incidenteel terugvloeien van middelen uit het mobiliteitscentrum Regio West-Brabant van € 237.000.

Opleidingsbudget
Naar verwachting wordt € 289.000 van het opleidingsbudget in 2017 niet benut. Er is nog geen analyse om dit resultaat te verklaren. De inzet is geweest de ontwikkeling van medewerkers breed te stimuleren en te faciliteren.

Ondersteunende voorzieningen
Op een aantal onderdelen vinden overschrijdingen plaats, totaal ter waarde van € 198.000. Het gaat hierbij om bekostiging van incidentele maatregelen die voor ICT continuïteit noodzakelijk waren en om hogere kosten bij vormgeving.

Flexibilisering begroting
Voor de begroting 2017 is gekeken of activiteiten anders kunnen worden bekostigd, dan wel kunnen komen te vervallen. Dit heeft op een aantal terreinen geleid tot concrete aanpassingen. Niet overal kon de beoogde verandering in een begrotingsjaar worden gerealiseerd..

  • Parkeren               € 187.500   
  • Re-integratie/ duurzame energie         €   50.000
  • High trust               € 110.000
  • Citymarketing en open monumentendag      €   25.000