Duurzaam wonen in Breda

Ambitie

Bij de Jaarstukken 2017 kan pas worden bepaald of de ambitie gerealiseerd is.

De thema`s

Thema  3.1:

Wonen in Breda

In afspraken met corporaties over te hanteren streefhuur is een trendbreuk gerealiseerd in de voorraad sociale woningen. Daarmee is het aantal woningen in de voorraad van de corporaties in de betaalbaar en bereikbaar verruimd. In de Monitor Sociale Voorraad over 2015 was een afname van de sociale voorraad waarneembaar over de periode van 10 jaar. De totale sociale woningvoorraad (goedkoop + betaalbaar + bereikbaar) zou naar verwachting met maximaal 1.900 woningen afnemen. Oorzaak hiervan is de jaarlijkse (inkomensafhankelijke) huurverhoging en het streefhuurbeleid. Binnen de huurprijsklassen waren eveneens grote verschuivingen zichtbaar. Zo zouden er in een periode van 10 jaar geleidelijk maximaal 5.000 woningen van het goedkope en betaalbare segment doorschuiven naar het bereikbare segment. In overleg met de woningcorporaties is deze verschuiving, op basis van nieuwe afspraken over het huurbeleid, nagenoeg gereduceerd tot nul.
Op 12 juli 2017 ondertekenden gemeente, corporaties en huurderkoepel daarnaast een allonge op de bestaande prestatieafspraken die strekt tot netto uitbreidingsopgave van netto 1.300 huurwoningen in de sociale sector voor de komende tien jaar. Hierbij ligt de nadruk op betaalbare huurwoningen. De afspraak is een aanvulling op de “Alliantie Breda 2015-2018”.

De realisatie van  sociale huurwoningen is op gang gekomen in 2017. Ook is een ruim aantal studentenwoningen opgeleverd. Vanuit de impulsmiddelen voor deze doelen zijn twee projecten voor 25 tijdelijke woningen in uitvoering. Een prognose van harde en zachte plannen maakt duidelijk dat op korte termijn het beoogde tempo wordt gerealiseerd maar met name voor de periode 2-5 nog een impuls nodig is om voldoende sociale woningen naar realisatie te brengen.

Gemeente Breda voert een steeds minder actief grondebeleid en heeft minder grondposities beschikbaar. Corporaties kunnen vanwege regelgeving uitsluitend voor de specifieke doelgroep realiseren en zijn daarmee minder in staat eigen posities te verwerven. Corporaties en gemeente zetten middelen en instrumenten in om locaties in de markt beschikbaar te krijgen. Het tijdig beschikbaar krijgen van voldoende posities blijft hiermee een risico.

Thema  3.2:

Verdeling beschikbare ruimte

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  3.3:

Breda is een duurzame en bestendige stad

Sinds 1 april heeft Breda een regeling ingesteld om woningeigenaren te stimuleren hun huis te verduurzamen: de energiebespaarlening. Dit is een aanvulling op de landelijke regeling van het Nationaal EnergiebespaarFonds (NEF). Bredanaars kunnen nu tegen 0% rente geld lenen voor maatregelen om energie te besparen (bijv. isolatie, dubbel / tripel glas). De regeling is een succes: in de eerste 4 maanden sinds de invoering zijn al 75 leningen aangevraagd.

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  3.4:

Bereikbaar Breda

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

HOV busbaan langs het spoor
Voor de HOV-busbaan langs het spoor is tussen de  gemeente Breda en betrokken aannemer overeenstemming bereikt over het geschil ten aanzien van  de uitloop van de werkzaamheden en het daaraan gekoppelde meerwerk. Na een lang onderhandelingstraject komt het uiteindelijke  tekort uit op € 2,3 miljoen  wat wordt gedekt, zoals eerder vermeld in omslag BBV-2017-933, uit de algemene reserve.
Het geschil over het toepassen van de boeteregeling over de periode  vanaf openstelling van de Doornboslaan tot aan de formele oplevering wordt door de aannemer aan de rechter voorgelegd. Indien de gemeente Breda volledig in het ongelijk wordt gesteld moet zij uiteindelijk een bedrag van €1,6 miljoen betalen aan de aannemer. Er resteert dus nog een risico van €1,6 miljoen.  

Thema  3.5:

Grote woonprojecten in de stad

De woningbouwmarkt trekt aan en het aantal aan de voorraad toegevoegde woningen ligt na 8 maanden in 2017 al ruimschoots boven het totaal aantal van 2016.

Naast de vermelde afspraken met de corporaties vraagt de aantrekkende markt om een verhoogde inzet van gemeente om projecten van derden te faciliteren.

De aantrekkende markt en het groeiend aantal initiatieven vraagt om sturing in de stedelijke programmering. Instituties en particulieren gaan flink investeren in de stad. Dit vraagt ook om een focus in de gemeentelijke inzet, bijvoorbeeld vanuit het fonds stedelijke ontwikkeling, maar ook in het organiseren van de bereikbaarheid.

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Binnen de bovenstaande prognose is er vanuit gegaan, dat de kapitaallasten geen resultaat geven. Op dit moment is namelijk nog niet in te schatten wat op de diverse programma's het resultaat op de kapitaallasten zal zijn.

Thema Wonen in Breda

Een gedeelte van de ambtelijke ureninzet met betrekking tot het thema Wonen is niet gedekt en veroorzaakt een tekort van ongeveer € 350.000. De extra ambtelijke inzet is vooral nodig als gevolg van de drukte rondom de huisvesting van statushouders, de extra aandacht voor de sociale woningopgave (inclusief aanscherping afspraken met corporaties) en de specifieke woon-zorg opgave.

Thema Grote woonprojecten in de stad

Resultaat prognose: €7,46 mln positief
Toelichting:
De grondexploitaties zijn, conform de afgesproken werkwijze, herzien. Op basis van de gerealiseerde kosten en opbrengsten zijn de prognoses bijgesteld. Daarnaast zijn ook de parameters zoals rente, kostenstijging en opbrengststijging herzien.

Dit alles zorgt voor een positief resultaat op de grondexploitaties wonen van €7,2 mln, Dit resultaat is opgebouwd uit 3 posten. Te weten: winstnemingen (€7,05 mln) op de projecten Nieuw Wolfslaar, Roosberg, Hoge Gouw en Haenen-zuid. Ten tweede een vrijval uit de voorziening negatieve planresultaten (€0,316 mln) door een daling van de rente naar 2% en lagere te verwachten kosten bouw- en woonrijp maken. En ten derde een negatief resultaat als gevolg van een bijdrage aan de verhoging van de centrale post onvoorzien (€0,2 mln.).
Voor wat betreft de winstnemingen wordt opgemerkt dat hierover afstemming met de accountant plaatsvindt. De winstnemingen zijn vooralsnog berekend conform de methodiek zoals opgenomen in de Nota grondbeleid. Deze methode wordt reeds jaren toegepast en betreft een veilige manier van het nemen van winst uit grondexploitaties. De commissie BBV heeft recentelijk vragen beantwoord omtrent de wijze van berekenen. Deze beantwoording vraagt om afstemming met de accountant.
Verder wordt er een positief resultaat op panden en gronden geprognosticeerd van € 0,25 miljoen positief: Dit wordt met name veroorzaakt door verkopen in het kader van het bedrijventerrein bij Breepark en een woonhuis in Bavel. In het resultaat is rekening gehouden met de sloopkosten aan de Minister Kanstraat.

De prognose van het resultaat op dit product dient te worden bezien in het totale resultaat van de grondexploitaties en panden en gronden.

Thema Bereikbaar Breda

Resultaat prognose: € 55.000 negatief
Toelichting:
De daling van de parkeeropbrengsten uit kort parkeren die eind 2016 is ingezet, zet zich nog steeds door. Zo zien we een verdere daling van het aandeel koopzondag en is het effect van het eerste kwartier gratis op de inkomsten groter dan begroot. De beoogde fiscalisering van Fellenoord en Nonnenveld vraagt om een zorgvuldige aanpak. Dit leidt ertoe dat in Q4 de fiscalisering nog niet zal zijn ingevoerd.

Reserve parkeerbedrijf
De onttrekking aan de reserve zal doorgeschoven worden naar volgend jaar in verband met een gewijzigde planning groot onderhoud verlichting Chasséparking(€ 90.000).

Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Resultaat prognose: € 52.500 negatief

Toelichting:

Product Milieubeheer
De verwachting is dat het resultaat bij de jaarrekening exclusief de kapitaallasten €52.500 negatief zal zijn. Dit is opgebouwd uit kosten ad € 4.500 in het kader van het voorzetten van de regionale samenwerking  en € 48.000 in het kader van de haalbaarheidsstudie voor verkabeling van de hoogspanningsverbinding 150kV in Breda. De eventuele bijdrage van het Ministerie van EZ is nog niet geheel duidelijk.