Basis op orde in Breda

Ambitie

Er is geen afwijking ten opzichte van de in de begroting opgenomen ambitie te melden.

De thema`s

Thema  4.1:

Veilig Breda

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  4.13:

Open overheid

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  4.2:

Dienstverlening

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Thema  4.3:

Beheer van de openbare ruimte

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Thema  4.4:

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Er zijn geen ontwikkelingen ten aanzien van de risico's te melden.

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Algemeen
Dotatie voorziening openbare ruimte
Bij de jaarrekening 2016 is een eenmalige storting in de voorziening voor de jaren 2017 en 2018  van € 0,7 mln gecorrigeerd. In de meicirculaire is dit bedrag verdeeld over 10 jaar, waarbij de dotatie is verhoogd met € 70.000. Uit de herijking is echter gebleken, dat naar verwachting een structureel bedrag nodig is van € 350.000. Daarmee is de dotatie € 280.000 lager dan benodigd. Dit geeft een risico op de toereikendheid van de voorziening en/of op de kwaliteit van de openbare ruimte. In het najaar 2017 zal de evaluatieproces kapitaalgoederen worden afgerond en zal het definitieve bedrag voor de dotatie bekend zijn. Een eventuele aanpassing van de dotatie zal worden meegenomen in de begroting 2019.

Thema Veilig Breda

De afdelingen Veiligheid, Leefomgeving en Toezicht en Handhaving worden op dit moment samengevoegd tot de keten “veiligheid en leefomgeving” en krijgen een nieuw in te delen (financiële) structuur. Tot die tijd zullen conclusies in de cijfers niet altijd per afdeling gepresenteerd worden, maar als totale keten. Waar mogelijk, dan wel nodig, wordt in de tekst vermeld welke afdeling of onderdelen het betreft.  

Binnen de keten veiligheid en leefomgeving wordt een positief resultaat verwacht van €0,88 mln. (excl. leefomgeving). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Veiligheidsregio Midden- West-Brabant
Resultaat prognose: € 75.000 positief

Toelichting:
Dit resultaat is ontstaan vanwege een teruggave 2016 € 0,19 mln.. Daarnaast is de deelnemersbijdrage in 2017 € 0,115 mln. hoger dan was begroot. Dit verschil was in eerste instantie terecht gekomen op een knelpunt. Aangezien dit onvermijdelijke kosten betreft, komen zij ten laste van 2017 en is deze post in de begroting 2018 ook als zodanig in de cijfers meegenomen. 

Omgevingsdienst Midden- West-Brabant (OMWB)
Resultaat prognose: € 100.000 positief

Toelichting:
Dit is veroorzaakt door een teruggave van het positieve resultaat 2016 van € 70.000. Daarnaast is er sprake van een verlaging bijdrage collectieve taken in verband met indexering van € 30.000.

Keten Veiligheid en Leefomgeving
Resultaat prognose: € 430.000 (excl. Leefomgeving) positief

Toelichting:
Voor de inhaalslag BAG opgenomen in programma 5, welke het afgelopen jaar een extra impuls heeft gekregen, zijn extra kosten gemaakt die hebben geleid tot een kostenoverschrijding van € 0,2 mln. in het taakveld Toezicht en Handhaving. In dit bedrag zit een resultaat op het ‘werkbudget’ welke bedoeld is voor incidentele (onvoorspelbare) uitgaven waardoor het lastig is een betrouwbare prognose af te geven. Einde van het jaar zal blijken hoeveel ‘onverwachte’ kosten er nog zijn geweest welke op dit moment niet zijn voorzien.

In het resultaat zit een positief saldo van € 0,17 mln. Dit saldo is ontstaan door een onttrekking uit de reserve sociaal domein ten bate van kwaliteitsimpuls Toezicht en Handhaving ter hoogte van € 0,25 mln. (begroot) waarvan waarschijnlijk € 80.000 daadwerkelijk in 2017 worden uitgegeven. Als blijkt dat na afloop van het boekjaar inderdaad sprake is van een resterend saldo van €0,17 zal dit weer ten gunste worden gebracht aan de reserve sociaal domein. Het resultaat van toezicht en handhaving daalt hierdoor dan met € 0,17 mln. Er zal goed bekeken moeten worden of er wellicht middelen in 2018 nodig zijn, de inzet van 2017 heeft namelijk lang op zich laten wachten omdat het moeilijk is om hiervoor geschikt personeel te vinden.

Overige onderdelen
Er wordt op de overige posten binnen de keten een positief resultaat verwacht van ruim € 75.000.

Thema Dienstverlening

Resultaat prognose: € 270.000 positief
Toelichting:
Er is dit jaar een topdrukte aan de balies (en de telefoon). In de eerste 7 maanden werden er 23% meer reisdocumenten aangevraagd en 54% meer rijbewijzen als in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast was er een forse toename in het aantal inschrijvingen van Niet-Ingezetenen (arbeidsmigranten) en de aanvraag van reisdocumenten van ‘Nederlanders in het Buitenland’. Om de voortgang in de werkzaamheden te kunnen garanderen zijn de bestaande vacatures ingevuld met tijdelijke inhuur en wordt met de flexibele schil de extra piek opgevangen. De extra omzet (leges) is toereikend om de noodzakelijke extra (inhuur-) kosten te dekken.

Legesopbrengsten Omgevingsvergunning Bouwleges (Wabo bouwen/ titel 2)
Door de positieve ontwikkelingen in de bouwsector nemen de bouwleges toe. De voorlopige predictie van de bouwlegeslasten een meeropbrengst zien van globaal €1 mln. Gelet op het feit dat een gedeelte van de kosten (±40%) bij vergunningverlening gemaakt worden, maar een groot gedeelte van de kosten (±60%) in het bouwtoezicht plaatsvinden, blijft aandacht gevraagd worden voor de kostendekkend houden van het systeem. Het systeem van bouwleges dient daarom als een meerjarenperspectief te worden bezien. Daarnaast is er door een tekort aan gekwalificeerd personeel voor de flexibele schil een extra inhaalslag nodig om de kwaliteit en doorlooptijd op peil te houden. Beide staan op dit moment erg onder druk. In het laatste kwartaal wordt daarop een extra inspanning geleverd welke een invloed hebben op het uiteindelijke jaarresultaat.

Subsidie dierenbescherming

Door het asiel is een verzoek gedaan, gelet op hun blijvende tekorten, om de subsidie 2017 (én verder) te verhogen naar € 0,24 miljoen. Bijna € 1 ton meer dan waarmee hierboven rekening is gehouden. Op dit moment zijn wij met de deelnemende gemeenten uit de regio hierover aan het praten. Het zou kunnen zijn dat alle gemeenten op het verzoek, geheel of gedeeltelijk willen ingaan.
De afrekening van de subsidie aan het dierenasiel over 2015 en 2016 laat een negatief resultaat zien van circa € 38.000. De afrekening over 2017 heeft nog niet plaatsgevonden (wij hebben een voorschot verstrekt van € 0,1 miljoen). De verwachting is dat de afrekening 2017 minimaal een bedrag van circa € 50.000 zal zijn. Er loopt nu een bestuurlijk voorstel om de bijdrage methode te veranderen van een ambitieniveau doelen in een samenwerkingsovereenkomst. De financiële gevolgen daarvan volgen later.

Kermissen
Pachtsommen van met name de najaarskermis blijven achter bij de begroting. Dit is in lijn met de landelijke trend: het aantal inschrijvingen op de openbare verpachtingen is gedaald en de geboden pachtsommen zijn tevens lager dan in voorgaande jaren.
Ook zijn de inkomsten van de familiekermis tegen gevallen in relatie tot 2016. Oorzaak is met name gelegen in het feit dat de familiekermis samen viel met het pinksterweekend waardoor er minder exploitanten hebben ingeschreven.
De opbrengst van de inschrijving op de voorjaarskermis (€ 34.000) was niet eens voldoende om de kosten te dekken. De opbrengst van de verpachting van de najaarskermis is uitgekomen op € 0,18 mln. In de begroting hebben we rekening gehouden met een opbrengst van € 90.000 en € 0,317 mln. Een tekort op de inkomsten van dit product van ongeveer € 0,19 mln. is te verwachten. De daadwerkelijke afrekening met De Kermisgids BV volgt pas in het derde kwartaal als ook de kosten van de najaarskermis bekend zijn.

Thema Beheer openbare ruimte

Het totale tekort op het thema Beheer openbare ruimte bedraagt € 1 mln. Dit tekort is voor € 0,78 mln. structureel van aard en voor € 0,22 mln. incidenteel en is als volgt opgebouwd:

Onkruidbestrijding op verhardingen
Resultaat prognose: € 100.000 negatief

Toelichting:
In de eerste bestuursrapportage is gemeld, dat er een overschrijding verwacht wordt op het onkruidbestek van verhardingen van € 0,25 mln. Deze verwachte structurele overschrijding blijkt  € 0,1 mln. en is lager dan in eerste instantie aangegeven. Met het nieuwe bestek blijkt de kostenverdeling in relatie tot begroting anders dan voorheen, daarnaast was nog geen rekening gehouden met een correctie als gevolg van areaaluitbreiding. Hierdoor is het tekort in eerste instantie hoger ingeschat dan nodig.

Onderhoud bermen
Resultaat prognose: € 100.000 negatief

Toelichting:
Er is een structurele overschrijding te verwachten op het onderhoud van de bermen van € 0,1 mln. De overschrijding wordt veroorzaakt door het aanpassen van de werkwijze van het hooien, waardoor op grote schaal meer natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd en de natuurwaarde voor de stad groter wordt.

Areaaluitbreiding
Resultaat prognose: € 218.000 negatief

Toelichting:
In de eerste berap is gemeld, dat de areaaluitbreiding verwerkt zou worden in de beheerbudgetten. Voor 2017 blijkt het reguliere areaaluitbreiding budget niet beschikbaar, waardoor er een structureel knelpunt ontstaat van totaal € 218.000.

Gladheidsbestrijding
Resultaat prognose: € 105.000 negatief

Toelichting:
In het begin van het jaar zijn 18 strooibeurten uitgevoerd. In de begroting is rekening gehouden met 20 beurten. In november en december zijn nog 8 strooibeurten begroot.  

Boomvervanging

Resultaat prognose: € 200.000 negatief
Toelichting:
Vorig jaar is niet alle geplande boomvervanging uitgevoerd als gevolg van discussie met de aannemer. In 2017 is een inhaalslag gemaakt. Daarnaast moeten er meer bomen verwijderd/vervangen worden vanuit veiligheidsoverwegingen. Met de boomveiligheidscontroles zien we een sterkte toename van boomziektes, als gevolg hiervan is er een structurele overschrijding te verwachten van €0,2 mln. . Daar waar de fluctuatie onvoorzien groot is kan alsnog politieke agendering volgen van onvoorzien uitgavengroei.

Civiel technische kunstwerken

Resultaat prognose: € 100.000 negatief
Toelichting:
Sinds 2014 blijkt dat onderhoudsachterstanden zijn op diverse civieltechnische kunstwerken. Sindsdien wordt geprobeerd onderhoudsachterstanden binnen het beschikbare budget op te lossen. In 2017 is een overschrijding te verwachten van € 0,1 mln als gevolg van calamiteiten. In het beheerplan civieltechnische kunstwerken zullen deze achterstanden verder uitwerkt worden naar een concrete vertaling, zowel financieel als qua aanpak. Dit beheerplan zal dit najaar worden aangeboden. De uitkomsten daarvan leveren input voor de actualisatie van het beleidskader (met de andere benoemde kapitaalgoederen) welke in 2018 met het nieuwe bestuur vastgesteld zullen worden.

Overige onderdelen
Daarnaast is op de een aantal kleinere onderdelen een tekort te verwachten van € 0,18 mln. als gevolg van herstelwerkzaamheden na evenementen, veiligheidsschermen NAC, herstel monumentale muur stadserf en Waterschapslasten. De laatste betreft een structureel tekort van € 60.000.

AVS en Project VANG

Resultaat prognose: € 859.000 negatief
Toelichting:
In 2017 wordt een negatief resultaat verwacht van € 0,559 mln.in de exploitatie en € 0,3 mln in de bedrijfsvoering op personeelslasten. Dit kom vanwege de vertraging van de implementatie VANG in 2016 waardoor er in dat jaar minder kapitaallasten en personeelskosten zijn geweest, als direct effect van de uitgestelde investeringen.
In 2016 is dit positieve effect in de voorzienig gestort om vervolgens in 2017 aan te wenden als dekking voor de versnelling van het Project VANG in 2017 om alsnog tijdig de implementatie volgens planning af te ronden (1e kwartaal 2018).
Deze destijds getroffen voorziening is toereikend om het tekort van 2017 op te vangen.

Thema Beheer van het Gemeentelijk Vastgoed

Onderhoud Rat Verleghstadion

De looptijd van de aanpassing van het huurcontract is een jaar extra verlengd tot 1 juli 2018. Dat  betekent dat er voor 2017 max. € 0,25 mln. en voor 2018 max. € 0,125 mln. aan onderhoudskosten, die van belang zijn voor de veiligheid of het voorkomen van kapitaalvernietiging, voor rekening van de gemeente komen. Hiervoor is nog geen dekking gevonden.
In totaal worden er € 130.000 aan kosten verwacht. Ongeveer € 90.000 voor de schilderwerkzaamheden dakspanten, herstel Miva lift, toezicht en begeleidingskosten.  De kosten voor de benodigde reparaties in de betonconstructie als gevolg van afbrokkelen en scheurvorming van het bovenste tribunedeel aan de buitenzijde, worden door bouwbedrijf Ervas ingeschat op ongeveer € 40.000. Over de verdeling van de kosten zijn we nog in gesprek met NAC Breda.

Businesscase Verduurzaming

Aan het uitvoeringsprogramma Verduurzaming gemeentelijk vastgoed ligt een businesscase (van nu ca. € 18,6 mln, waarvan € 1,5 mln onrendabel) ten grondslag. Weliswaar met risico’s rondom prijsstijgingen en -dalingen, maar kloppend en enige ruimte om tegenvallers op te vangen.
Sinds medio 2016 worden we echter geconfronteerd met forse kostenstijgingen in de bouw, die wel oplopen tot 20% (en het einde is nog in zicht). Dit betreft zowel lonen als materiaal. De stijgingen treffen in het bijzonder de verduurzaming (bijv. lonen installateurs, maar ook de explosief gestegen prijzen voor dakisolatie) door de wereldwijde aandacht en gevoelde noodzaak voor verduurzaming.
Daarnaast zijn er ook nog onvoorziene kosten die – uit onervarenheid met een integrale aanpak van verduurzaming - oorspronkelijk niet voldoende zijn meegenomen. Gedacht kan worden aan de integrale en grootschalige aanpak die zorgt voor bijkomende kosten als bouwplaats- en architectkosten.

Er wordt gewerkt aan een gegronde analyse van de verwachte tekorten. De eerste aanbestedingsresultaten laten nu een tekort zien van gemiddeld 30%. Op de totale businesscase (minus reeds uitgevoerd en onderdelen waar de prijsstijging minder doorwerkt) moet rekening gehouden worden met een stijging tussen de 3 en 5 miljoen. Op het moment wordt per gebouw gekeken waar bezuinigingen te halen zijn, waar maatregelen kunnen komen te vervallen om de businesscase rendabel te houden en/of waar het restant onrendabele middelen ingezet wordt omdat we geen concessies willen doen aan de te halen energiebesparing. De analyse moet nog uitwijzen wat het effect is op de businesscase en de te realiseren doelstelling. De verwachting is echter dat de prijsstijgingen nog door zullen zetten; verduurzaming zet immers landelijk door wat voor een extreem grote vraag zorgt.

Gezien de doorlopend stijgende vraag en de tegelijkertijd harde – en maatschappelijk ook gedragen - doelstellingen lijkt fors temporiseren en/of afblazen geen reële optie. Via scherpe monitoring van de businesscase – naast creatieve oplossingen en steeds opnieuw bepalen (prioritering) wat wel en wat niet uitgevoerd moet worden – kan de business case gevolgd worden of deze in de praktijk sluitend gehouden kan worden en/of dat er extra middelen hiervoor vrijgemaakt moeten worden. In de komende Berap’s zal hierover gerapporteerd worden.