Ondernemend Breda

Ambitie

Geen relevante afwijkingen op de realisatie van de ambitie voor dit programma te melden.

De thema`s

Thema  2.1:

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Economische zaken
Toename in overnachtingen
De economie trekt aan, en daarmee ook het toerisme in de stad. Dit is te zien in het aantal overnachtingen, en de toeristenbelasting die over die overnachtingen geheven wordt. Deze is meer dan in eerste instantie verwacht. Daarnaast is er door ons college opgedragen om te onderzoeken of en hoe toeristenbelasting geheven kan worden op overnachtingen die buiten de reguliere toeristische overnachtingen plaatsvinden (hotels, campings, B&B).

Waar in de begroting is aangegeven dat de toekomstvisie op de NV Brim mogelijk leidt tot het instellen van een investeringsfonds, kunnen we melden dat het investeringsfonds in oprichting is. Naar verwachting zal het fonds een omvang hebben van ongeveer 2,5 mln.

Starterslift is penvoerder van het Valorisatieplan West- en Midden-Brabant. Dit project –mede gefinancierd door de Rijksoverheid en de Provincie Noord-Brabant- eindigt op 31 december 2017. Met de voltooiing van het project op 31 december 2017 houdt Starterslift op te bestaan. In de aanloop naar de afronding van Starterslift onderzoekt de gemeente hoe de ondersteuning van Starters vormgegeven wordt, mogelijk in samenwerking met andere gemeenten.

Grondexploitatie voor bedrijventerreinen
Herstructureringsfonds:
Het in 2011 opgerichte herstructureringsfonds Breda (LHF) heeft geïnvesteerd in grondposities om de ontsluiting en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren. De nu voorliggende aanpak zal het accent meer leggen op huisvestingsvragen van bedrijven.
Het Fons Breda is opgericht.
De gemeente zal samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) de communicatiemomenten kiezen, regelmatig zullen hiervoor communicatiemiddelen worden ingezet. De BOM beheert het Fons Breda en de website www.fonsbreda.nl en zoekt de samenwerking met andere partners zoals makelaars en het Platform Bedrijventerreinen Breda.

Projecten:
•   Markpark
•   We zijn in gesprek met partijen op Emer Noord en Hazeldonk.
•   Verder loopt de grondexploitatie Emer Noord (Hollemanterrein) af. 2 kavels zijn dit jaar verkocht.

Thema  2.2:

Verbindend bestuur

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Thema  2.3:

Dynamische stad

Cultuurpresentatie
CultuurBreda
Op 13 juni 2017 is het werkprogramma CultuurBreda 2017/2018 vastgesteld door ons college. Hiermee wordt richting en uitvoering gegeven aan de door de stad gedefinieerde belangrijkste thema’s voor cultuur: (Inter)nationalisering, versterken van het makersklimaat en verbinding van cultuur met andere sectoren.  Voor de realisatie van het werkprogramma vindt een verhoging van het subsidieplafond, met en bedrag van € 255.000, plaats met restantmiddelen CultuurBreda uit 2016, tot een bedrag van € 21.102.205.  Deze middelen zijn eerder per Raadsbesluit toegekend aan het traject CultuurBreda, onder de noemer Impulsgelden cultuur, maar niet volledig uitgenut.
Naast de verhoging van het subsideplafond Cultuur 2017 moet worden vermeld dat er mogelijk sprake is van een overschrijding van het totale budget voor cultuur van € 50.000 in 2017.
Het volledige budget voor cultuur is opgenomen in het subsidieplafond cultuur.  Het bedrag van € 50.000 bestaat overwegend uit organisatiekosten voortkomend uit actuele en/of lopende afspraken. Hiervoor is geen dekking binnen het subsidieplafond Cultuur 2017.
Vanaf 2018 wordt binnen de begroting Cultuur voor dergelijke kosten een bedrag van € 50.000 gereserveerd.

Musea
Depot museum
In het collegebesluit BBV 2017-930 van juli is besloten voor de tijdelijke huisvesting van het depot van het Stedelijk Museum Breda (SMB) een pand aan te huren aan de Leursebaan in Breda. Om dit geschikt te maken moet daarvoor in 2017 een ‘inbouwpakket’ worden aangeschaft.
In het raadsbesluit 45523 van februari 2017 is voor deze tijdelijke huisvesting voor 3 jaar een aanvullend budget ter beschikking gesteld van € 714.000 uit de algemene reserve, uitgaande van het huren van een kant- en klaar commercieel museumdepot voor deze periode.

Hoewel de nu gekozen optie binnen de gegeven financiële kaders past, heeft dit wel gevolgen voor de fasering van de onttrekking uit de algemene reserve. Omdat de kosten voor het inbouwpakket ten laste vallen van het jaar 2017, wordt in 2017 een hoger budget ingezet, wat resulteert in lagere kosten in de daaropvolgende jaren omdat er geen commercieel depot hoeft te worden gehuurd. Dit vereist een begrotingswijziging in 2017.

Inmiddels is gebleken dat in het besluit BBV 2017-930 een omissie zit in de financiële paragraaf. De post “Planvorming definitief depot” (€ 50.000) is daarin niet opgenomen. Er is oplossing waarbij dekking gevonden wordt binnen het project door opbrengst uit de restwaarde van het inbouwpakket van de tijdelijke depotvoorziening. Ook dit heeft geen gevolgen voor de totale onttrekking uit de algemene reserve, alleen de fasering ervan. Ook dit vereist een begrotingswijziging in 2017.

Generaal Maczek Memorial
Voor de realisatie van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan  is in de Voorjaarsnota 2017 een budget gereserveerd van € 200.000 als bijdrage aan de realisatie van het memorial en de activiteiten voor het themajaar Crossroads. Inmiddels is duidelijk geworden dat het hier echter niet om een investering gaat voor de gemeente Breda. De investering wordt immers gedaan door de Stichting Generaal Maczek Memorial, de gemeente verstrekt  slechts een bijdrage aan deze stichting. Hierdoor kunnen de uitgaven niet als investering aangemerkt worden, maar zullen in de exploitatie moeten worden verantwoord.  Voorgesteld wordt dan ook om de gereserveerde middelen in het investeringsplan te laten vervallen en hiervoor in de plaats een bedrag van € 95.000 in de exploitatie 2017 en € 105.000 in de exploitatie 2018 op te nemen en deze eenmalig te dekken uit de investeringsreserve.  Dit budget zal worden ingezet voor de voorbereidende werkzaamheden zodat een Omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Hiervoor is een raadsbesluit opgesteld.

Thema  2.4:

Beroepsonderwijs

Er zijn geen relevante afwijkingen op dit thema te melden.

Thema  2.5:

Grote projecten in de stad

Via Breda
Het project OV-Terminal is afgerond. Per 1 januari 2017 is de projectorganisatie ontmanteld en zijn taken overgedragen aan de beheerorganisatie van NS ProRail en gemeente. Gedurende 2017 wordt de financiële afwikkeling en verantwoording naar financiers afgerond.
Voor het deelgebied Coulissen West heeft de Gemeente Breda heeft begin mei 2016 de markttender Coulissen West gegund aan 5TRACKS Breda, een ontwikkelcombinatie bestaande uit TBI-bedrijven SYNCHROON, J.P. van Eesteren en ERA Contour. De ontwikkelcombinatie werkt op moment aan de afronding van het haalbaarheidsonderzoek dit najaar.
Voor het gebied Havenkwartier hebben wij in december 2016 een besluit genomen over het gefaseerd slopen van enkele opstallen op het terrein Klavers Jansen da na beëindiging van erfpacht op 1 januari 2017 volledig eigendom van de Gemeente was geworden. Met diverse (culturele) partijen zijn tijdelijke huurcontracten gesloten varierend tot 2023 in gebied Klavers Jansen, maar ook Electron en Pier 15 (en aangrenzende gronden). Op 12 juni 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Consortium Spoorzone. De gemeente Breda gaat samen met het Consortium Spoorzone Breda (CSB) onderzoeken of het mogelijk is om op 2 locaties op het terrein van Klavers Jansen in Belcrum woningen met commerciële ruimtes te bouwen. In totaal gaat het om maximaal 65 woningen, waarvan 15 woningen in het sociale segment.
Op 21 maart 2017 besloten wij om maximaal € 250.000 vanuit het Fonds Stedelijke ontwikkeling in te zetten voor de aankoop van een deel van het terrein Backer en Rueb ten behoeve van openbare ruimte en eventuele leisurefuncties aan de Mark, om dit perspectief te kunnen realiseren.

Gasthuisvelden
In het programma plan voor de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden zijn in het najaar van 2017 de ambities en de aanpak vastgelegd. Diverse deelprojecten zijn gestart, de overige starten eind 2017 of begin 2018.
Ambitie 1 : Aantrekkelijker (deel van het) stad(-scentrum)
• Ontwikkelen van een helder locatieprofiel op basis van de oorsprong en de aanwezige kwaliteiten van het gebied, als aanvulling op de merkstrategie van Breda als stad
• Voeren van een meerjarige lobby voor de Gasthuisvelden met als doel samenwerking en co-financiering met andere overheden.
• Opstellen van een ruimtelijk-programmatisch kwaliteitskader als nadere uitwerking van de Gebiedsvisie Gasthuisvelden.

Ambitie 2 : Meer verblijfskwaliteit
• Projectmatig transformeren of herontwikkelen van vastgoed
• Ontwikkelen van Seelig Park met betekenis voor de buurt, de stad en ver daarbuiten
• Voltooien van het project rivier Mark

Ambitie 3 : Een betere omgeving
• Actief informeren en consulteren van de wensen voor de leefomgeving in en rond het plangebied, in de geest van de naderende nieuwe Omgevingswet.
• Ontwikkelen van meerjarige plannen en projecten, gericht op fysische  en fysieke duurzaamheid voor de gebiedsontwikkeling én omgeving.

Gasthuisvelden programma:
Seelig-noord
Restauratie en transformatie van monumentale gebouwen tbv MBO onderwijs van De Rooi Pannen is vertraagd als gevolg van o.a. onvoorziene complicaties in het bouw/restauratie proces. In gebruik name uitgesteld van sept 2018 naar jan 2019. Afspraken met DRP over het tracé van de Nieuwe Mark over hun grond gebied liggen in concept gereed.

Seelig-zuid
Huidige gebruiker Defensie zal naar verwachting het terrein in 2018 overtollig stellen, Rijksvastgoedbedrijf zal verkoopproces starten. Vooruitlopend daarop is de gemeente een studie naar transformatie mogelijkheden gestart ism Rijksvastgoedbedrijf. Ook is een studie naar transformatie mogelijkheden van de Witte Huisjes naar recreatie woningen als onderdeel van het curriculum van De Rooi Pannen gestart, samen met DRP en NV Stadsherstel. De invulling en ontwikkeling van Seelig Park zal samen met de bewoners van de omgeving en de stad worden opgepakt.

Voormalig kadaster pand
In najaar 2017 is er een initiatiefplan ingediend door de eigenaar, dat in het najaar door ons College wordt beoordeeld inclusief een besluit over het vervolg traject.

Voormalig belastingkantoor
In 2017 is het pand beheerd door Camelot met tijdelijke bewoning door ca. 10 bewoners.  Pand zal vanaf begin 2018 worden ingezet voor placemaking voor een periode van 5 á 10 jaar. Middels een open dag zal breed aan de stad worden gevraagd naar de ideeën voor tijdelijk gebruik van het pand, waarbij het principe van wederkerigheid leidend is. Wat kan de potentiële gebruiker betekenen voor de omgeving en de gebiedsontwikkeling ?

Rechtbank + bijbehorende kantoorpanden
Studie naar transformatie mogelijkheden is gestart met de eigenaren van de kantoorpanden. Dat leidt in 2018 tot een voorstel aan ons College over de mogelijkheden van (al dan niet tijdelijk) hergebruik en/of een voorstel voor sloop/nieuwbouw.

Nieuwe Mark
Op 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad op basis van een breed aangereikt afwegingskader (schetsontwerpen, kostenramingen en maatschappelijke kosten-batenanalyse) gekozen voor de uitwerking van een bevaarbare Nieuwe Mark. De raad heef €2,2 miljoen  gevoteerd voor de uitwerking van het voorlopig ontwerp, het aangaan van overeenkomsten met De Rooi Pannen en de eigenaar van de UWV-locatie en de verkenning van mogelijke co-financiering.  De bedoeling is in het voorjaar 2018 het voorlopig ontwerp inclusief kostenraming aan de gemeenteraad aan te bieden voor besluitvorming.

Voormalig UWV-locatie Markendaalseweg
De Gemeente Breda en de eigenaar/ontwikkelaar zijn op basis van een afgesloten intentieovereenkomst de haalbaarheid aan het onderzoeken voor een ontwikkeling op deze locatie. In maart 2017 hebben wij de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling vastgesteld. Naar verwachting volgt in het najaar van 2017 een collegebesluit over de haalbaarheid van deze ontwikkeling. De kosten voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek zijn verhaald op de eigenaar/ontwikkelaar.

Overige grote projecten
Breepark evenementenhal : de evenementenhal is nog niet opgeleverd.

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda/Economische zaken

Impulsgelden economie

o   Smart city: er is budget voor 3 jaar, in totaal € 120.000. In de begrotingssystematiek is dit gelijkelijk verdeeld over drie jaar. De realiteit is echter dat we dit bedrag niet gelijkmatig over 3 jaar besteden. Immers, de planvorming bevindt zich met name in jaar 1. Daarmee zal een gedeelte van de € 40.000 voor dit jaar overgeheveld worden naar de komende jaar.
o   Budget Breda Beste Binnenstad. Het exact benodigde bedrag is afhankelijk van de uitkomst van de verkiezing. Breda is finalist, samen met Arnhem. In November is de prijsuitreiking.
o   Subsidie impulsgelden. Er is 250.000 beschikbaar. Die wordt in 2 subsidierondes uitgegeven. De eerste ronde had als sluitingsdatum 15 juli, en heeft 17 aanvragen opgeleverd met een totaalbedrag van € 712.184. Er zijn drie subsidieaanvragen toegekend, en de deadline voor de volgende ronde nadert. Verwachting is dat dit budget volledig besteed wordt.

City Marketing
De onderuitputting lijkt fors. Dat komt met name omdat de planvorming niet van de grond kwam. In juni/juli is er door de gemeente ingegrepen. Uitgangspunt is dat de nieuwe citymarketingorganisatie in oktober start, en dat dan de benodigde gelden naar die nieuwe organisatie gaan.

Toeristenbelasting
Normaliter wordt er voor € 400.000 aan toeristenbelasting ingeboekt die afgedragen wordt door de hotels, campings en bed and breakfasts. Er is door ons een taak opgelegd om € 200.000 aan extra toeristenbelasting te innen door de toeristenbelasting uit te breiden naar alle soorten betaalde logies. Het uitbreiden van de toeristenbelasting over meer logies is in de praktijk erg lastig. Een groot deel van de arbeidsmigranten komt niet in aanmerking voor de toeristenbelasting omdat ze staan ingeschreven in de Basis registratie Personen (BRP). Voor de andere arbeidsmigranten geldt dat ze moeilijk te lokaliseren zijn en dat het beeld is dat ze veelal buiten de gemeente Breda verblijven. De airbnb’s zijn wel in beeld maar deze zijn niet te benaderen omdat de NAW-gegevens ontbreken. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Airbnb. De opbrengst uit de extra opleg is daarom nihil.
Puur financieel betekent dit het volgende:
Impulsgelden Economie   prognose positief        € 100.000
Toeristenbelasting (AirBNB) prognose negatief   - € 200.000
Totaal            negatief      - € 100.000

Winterland 2017
De kosten voor Winterland 2017 worden binnen dit programma gedekt door de onderuitputting van een aantal posten in te zetten.

Evenementen
Na het vaststellen van het beleid is gestart met de implementatie. Uit de implementatie komen een aantal mogelijke knelpunten naar voren. U wordt hierover op een later moment geïnformeerd.

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda/Grondexploitatie voor bedrijventerreinen
Resultaat prognose: € 500.000 positief

Toelichting:
Is toe te schrijven aan het product bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen. De prognose van het resultaat is opgebouwd uit liquidaties van € 0,25 miljoen en vrijval voorziening negatieve planresultaten van € 0,25 miljoen.

Toelichting:
Prognose resultaat grondexploitaties:
-   Winstnemingen: € 0
-   Liquidaties: Afsluiten grondexploitatie Douaneterrein: € 0,25 miljoen
-   Vrijval voorziening negatieve planresultaten: € 0,25 miljoen

De grondexploitaties zijn herzien. Op basis van de gerealiseerde kosten en opbrengsten zijn de prognoses bijgesteld. Daarnaast zijn ook de parameters zoals rente, kostenstijging en opbrengststijging herzien.

Voor de grondexploitaties voor bedrijventerreinen wordt een positief saldo ad € 0,5 miljoen verwacht. De reden voor dit positief resultaat betreft het liquideren van de grondexploitatie Douaneterrein (€ 0,25 miljoen). De grond is in erfpacht uitgegeven en alle werkzaamheden zijn naar verwachting einde van het jaar afgerond. Daarnaast daalt de benodigde voorziening negatieve planresultaten als gevolg van de daling van de rente naar 2%.

Voor wat betreft de winstnemingen wordt opgemerkt dat hierover afstemming met de accountant plaatsvindt. De winstnemingen zijn vooralsnog berekend conform de methodiek zoals opgenomen in de Nota grondbeleid. Deze methode wordt reeds jaren toegepast en betreft een veilige manier van het nemen van winst uit grondexploitaties. De commissie BBV heeft recentelijk vragen door ons gesteld beantwoord omtrent de wijze van berekenen. We gaan nog bekijken wat hiervan de consequenties zijn voor onze systematiek.

De prognose van het resultaat op dit product dient te worden bezien in het totale resultaat van de grondexploitaties en panden en gronden.

Grote projecten in de stad/Via Breda
Resultaat prognose: € 400.000 positief
Product Via Breda: 0,4 miljoen

Toelichting:
Het positief resultaat van 0,4 miljoen wordt veroorzaakt door:

  1. Lagere kosten voor programma-overstijgende activiteiten en markt en programmering voor 0,2 miljoen.

Dit is het gevolg van de inzet van capaciteit op andere onderdelen van Via Breda en elders in de organisatie.

  1. Een verwachte vrijval van de voorziening met 0,2 miljoen voor de grondexploitatie Via Breda/Stationskwartier. De mutatie is toe te schrijven aan de lagere rente.

De prognose van het resultaat op de grondexploitatie dient te worden bezien in het totale resultaat van de grondexploitaties en panden en gronden.

Het OVTC project is per juli 2017 financieel afgesloten. De financiele eindprognose sluit lager dan bij de aanvullende kredietvotering van maart 2015 geraamd. Deels moeten echter ook nog een aantal resultaten worden gerealiseerd. Het betekent ook dat minder subsidie verkregen zal worden. Op dit moment worden de accountantscontroles uitgevoerd en komende maanden vindt de definitieve verantwoording plaats naar financiers. Per jaarrekening van gemeente 2017 kunnen resultaten dan verwerkt worden.

Grote projecten in de stad/Overige grote projecten
Overige grote projecten Gasthuisvelden, Corbion en Amphia:
Voor de grote projecten is geen resultaat opgenomen voor de kapitaallasten. Op basis van de herziene berekening worden de mutaties meegenomen in de centrale begrotingswijziging. Daarnaast dient via begrotingswijziging voor het faciliterend project UWV de begroting te worden gewijzigd (€ 50.000).